Algemene actievoorwaarden Melkunie Breaker & City Skydive Centres B.V. winactie

 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie 'Melkunie Breaker & City Skydive Centres B.V. winactie' (hierna: "de Actie') en zijn te raadplegen.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • Voor vragen, stuur een e-mail naar: consumentenservice@arlafoods.com of bel naar 0800-2352752 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 • Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.
 • Bewaar de kassabon tot de winnaars bekend zijn gemaakt. We kunnen de kassabon als bewijs opvragen.

Deelname en werking van de actie:

 • Het actiemechanisme is “Koop gedurende de actieperiode een Melkunie Breaker product en maak kans op 1 van de 50 indoor skydive flights voor twee personen” en werkt als volgt:
  • Koop één van de Melkunie Breaker varianten bij een van de willekeurige verkooppunten gedurende de actieperiode 20 mei t/m 28 juli 2019.
  • Alle producten van Melkunie Breaker doen mee in de actie. Bewaar de kassabon en ga naar de actiewebsite www.melkunie.nl/breakerwinactie
  • Upload je kassabon en vul je persoonlijke gegevens in voor het einde van de actie.
  • Alleen volledige en goed leesbare kassabonnen worden als aankoopbewijs geaccepteerd. Een kassabon dient minimaal de naam van de winkel, de datum, de aankoop, de prijs per aankoop en de totaalprijs te bevatten.
  • De winnaars worden via email bekendgemaakt twee weken na afloop van de actie (29 juli – 11 augustus)
  • Elke winnaar ontvangt een unieke vouchercode waarmee je via de website: https://booking.cityskydive.nl een reservering kan maken. Vul bij betaling de unieke vouchercode in.
  • Vouchercodes zijn geldig tot en met 31-12-2020. De vouchers zijn in te wisselen in de beschikbare tijdsloten, zie https://booking.cityskydive.nl
  • De vouchers zijn eventueel ook direct aan de kassa in te wisselen mits er vooraf telefonisch gereserveerd is.
  • 1 deelnemer kan meerdere malen deelnemen met een nieuwe kassabon. Hiermee vergroot de deelnemer zijn/haar win kans. Er wordt slechts een prijs per persoon toegekend.
  • De looptijd van de Actie is: maandag 20 mei t/m zondag 28 juli 2019.
  • Bepaling prijswinnaars vindt plaats door een jury bestaande uit medewerkers van Arla Foods consumentenservice. Er zullen in totaal 50 winnaars getrokken worden.

De te winnen prijzen zijn:

 • Per deelnemer kan er 1 van de 50 prijzen gewonnen worden. Deze prijs bestaat uit een indoor skydive flight voor twee personen. Elke winnaar krijgt 2x een pakket van 3 flights van 60 seconden per persoon t.w.v. tezamen €130,-.
 • De bekendmaking van de prijswinnaars van de actie geschiedt via email aan het einde van de actieperiode.

Deelnemers:

 • Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn. 
 • Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
 •  Voor deelname aan indoor skydiven gelden de Algemene Voorwaarden van de organisatie City Skydive Centres B.V, zie www.cityskydive.nl
 • Arla Foods B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.